img_6998.jpg


img_7000.jpg


img_7001.jpg


img_7002.jpg


img_7003.jpg


img_7004.jpg


img_7005.jpg


img_7007.jpg


img_7008.jpg


img_7009.jpg


img_7010.jpg


img_7011.jpg


img_7013.jpg


No kreisās: YL2TW Ingus, YL3FX Indulis, YL2KO Aleksandrs, YL3FT Juris, YL2SM Viesturs, YL2GUV Jānis, YL2KN Imants , YL2BJ Vilnis, YL2GM Juris, YL2OK Jānis, YL2QD Egils , YL2GVC Aivars, YL2CP Juris, YL2GD Gunārs.  Durvīs - Andris YL2GQT.


img_7015.jpg


img_7016.jpg


img_7017.jpg


img_7018.jpg


img_7019.jpg


img_7020.jpg


img_7021.jpg


img_7022.jpg


img_7023.jpg


img_7024.jpg


img_7025.jpg


img_7026.jpg


img_7027.jpg


img_7028.jpg


img_7029.jpg


img_7030.jpg


img_7031.jpg


img_7032.jpg


img_7033.jpg


img_7034.jpg


img_7035.jpg


img_7036.jpg


img_7037.jpg


img_7038.jpg


img_7042.jpg


img_7045.jpg


img_7046.jpg


img_7050.jpg


img_7051.jpg


img_7053.jpg


img_7054.jpg


img_7060.jpg


img_7061.jpg


img_7062.jpg


img_7067.jpg


img_7069.jpg


img_7073.jpg


img_7076.jpg


img_7078.jpg


img_7080.jpg


img_7083.jpg


img_7091.jpg


img_7096.jpg


img_7098.jpg


img_7103.jpg


img_7109.jpg


img_7111.jpg


img_7117.jpg


img_7120.jpg


img_7121.jpg


img_7138.jpg


img_7140.jpg


img_7141.jpg


img_7142.jpg


img_7144.jpg


img_7146.jpg


img_7149.jpg


img_7151.jpg


img_7153.jpg


img_7158.jpg


img_7159.jpg


img_7162.jpg


img_7164.jpg


img_7165.jpg


img_7167.jpg


img_7170.jpg


img_7171.jpg


img_7172.jpg


img_7174.jpg


img_7175.jpg


img_7176.jpg


img_7180.jpg


img_7191.jpg