Balvu rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Baltinavas pagasts Baltinavas novads
Balvi Balvu novads
Balvu pagasts Balvu novads
Bērzkalnes pagasts Balvu novads
Bērzpils pagasts Balvu novads
Briežuciema pagasts Balvu novads
Krišjāņu pagasts Balvu novads
Kubuļu pagasts Balvu novads
Kupravas pagasts Viļakas novads
Lazdukalna pagasts Rugāju novads
Lazdulejas pagasts Balvu novads
Medņevas pagasts Viļakas novads
Rugāju pagasts Rugāju novads
Susāju pagasts Viļakas novads
Šķilbēnu pagasts Balvu novads
Tilžas pagasts Balvu novads
Vectilžas pagasts Balvu novads
Vecumu pagasts Viļakas novads
Vīksnas pagasts Balvu novads
Viļaka Viļakas novads