Ludzas rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Blontu pagasts Ciblas novads -
Briģu pagasts Ludzas novads -
Ciblas novads Ciblas novads 2000. gada augustā apvienots Ciblas pagasts un Līdumnieku pagasts
Cirmas pagasts Ludzas novads -
Goliševas pagasts Kārsavas novads -
Isnaudas pagasts Ludzas novads -
Istras pagasts Ludzas novads -
Kārsava Kārsavas novads -
Lauderu pagasts Zilupes novads -
Ludza Ludzas novads -
Malnavas pagasts Kārsavas novads -
Mērdzenes pagasts Kārsavas novads -
Mežvidu pagasts Kārsavas novads -
Nirzas pagasts Ludzas novads -
Ņukšu pagasts Ludzas novads -
Pasienes pagasts Zilupes novads -
Pildas pagasts Ludzas novads -
Pureņu pagasts Ludzas novads -
Pušmucovas pagasts Ciblas novads -
Rundēnu pagasts Ludzas novads -
Salnavas pagasts Kārsavas novads -
Zilupes novads Zilupes novads 2002. gada decembrī apvienoti Zaļesjes pagasts un Zilupe
Zvirgzdenes pagasts Ciblas novads -