Valkas rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Bilskas pagasts Smiltenes novads
Blomes pagasts Smiltenes novads
Brantu pagasts Smiltenes novads
Ērģemes pagasts Valkas novads
Ēveles pagasts Burtnieku novads
Grundzāles pagasts Smiltenes novads
Jērcēnu pagasts Strenču novads
Kārķu pagasts Valkas novads
Launkalnes pagasts Smiltenes novads
Palsmanes pagasts Smiltenes novads
Plāņu pagasts Strenču novads
Seda ar lauku teritoriju Strenču novads
Smiltene Smiltenes novads
Smiltenes pagasts Smiltenes novads
Strenči Strenču novads
Trikātas pagasts Beverīnas novads
Valka Valkas novads
Valkas pagasts Valkas novads
Variņu pagasts Smiltenes novads
Vijciema pagasts Valkas novads
Zvārtavas pagasts Valkas novads