LRAL valdes Rudens sēdes protokols (Nr.1, no 28.09.2017)

Piedalās:
Andris Bruņenieks (YL2FD) – valdes priekšsēdētājs,
Imants Tukleris (YL3CT) – valdes priekšēdētāja vietnieks,
Juris Vaļenieks (YL2AO) – valdes sekretārs,
Juris Lavendels (YL3CB) - valdes loceklis,
Ervīns Kristiņš (YL2CQ) – valdes loceklis.

1. Valdes priekšsēdētājs Andris Bruņenieks (YL2FD) paziņo LRAL jauno vadības struktūru. LRAL valde:

Andris Bruņenieks (YL2FD) – valdes priekšsēdētājs,
Imants Tukleris (YL3CT) – valdes priekšsēdētāja vietnieks,
Juris Vaļenieks (YL2AO) – valdes sekretārs,
Juris Lavendels (YL3CB) - valdes loceklis,
Ervīns Kristiņš (YL2CQ) – valdes loceklis,

Jānis Belovs (YL2II) – revizijas komisijas vadītājs.

Ar visiem valdes locekļiem ir pārrunāta viņu dalība LRAL valdē, un viņi ir rakstiski piekrituši tur darboties.

2. Valdes priekšsēdētājs Andris Bruņenieks (YL2FD) informē, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs 27.07.2017 ir piereģistrējis izmaiņas valdes sastāvā, par ko saņemts UR lēmums Nr. 6-24/89278/2. Līdz ar to, no minētā datuma LRAL juridiski vada valde jaunajā sastāvā.

3. Valdes priekšsēdētājs Andra Bruņenieka (YL2FD) uzruna:

Cien Latvijas radioamatieri,
LRAL ir organizācija, kas pārstāv Latvijas radioamatierus starptautiskajā IARU organizācijā, kā suverēns tās loceklis, 1. Reģionā (R1). IARU organizē un koordinē visu pasaules radioamatieru darbību.
Šī mūsu pārstāvniecība IARU nozīmē divas lietas:
a) visi Latvijas amatieri ir atpazīstami pasaulē un var oficiāli piedalīties IARU rīkotajos pasākumos. Viņi ir juridiski un tiesiski aizsargāti IARU ietvaros. Tas attiecās uz visiem Latvijas radioamatieriem, arī uz LRAL sastāvā neesošajiem biedriem.
b) Ja IARU rodas kādi jautājumi pie Latvijas radioamatieriem, tie tiek adresēti tikai vienīgi LRAL, un nevienam citam.
Piekrītot būt par LRAL jaunās valdes priekšsēdētāju, nolēmu pieturēties pie diviem pamatprincipiem:

1. neiznīcināt to, kas līdz šim ir sasniegts,
2. neatbalstīt darbus, kam nav reālu izpildītāju, vai reālas nepieciešamības.

Sīkāk paskaidrojot šo pamatprincipu izvēli vēlos akcentēt, ka iepriekšējā valde, ir spējusi sakārtot LRAL Latvijas Republikas pieklājīgas biedrības līmenī, kas ir sakārtojusi savu likumdošanu, reģistrāciju Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, un visas finansiālās atskaites VID-ā. Tādas kārtības dokumentos līdz šim LRAL vēl nav bijis! Tāpat LRAL pārstāvniecība IARU ir pilnvērtīga, visas biedru maksas tur ir nokārtotas. Ir vēlme šīs tradīcijas turpināt.
Par neatbalstāmajiem darbiem domāju dažādas spontānas radioamatieru idejas, kas izteiktas bez konkrēta materiāla seguma un lietderības LRAL. Tas nenozīmē, ka netiks atbalstītas aktivitātes, kuras nāks kopā ar reāliem izpildītājiem. Izsakot kādu papildinājumu jaunās LRAL valdes darba programmai, padomājiet arī par tās realizācijas iespējām.
Piedāvāju sekojošu darba programmu jaunajai LRAL valdei:
Uzreiz divas piebildes! Tas tiek darīts bez kāda atalgojuma, un brīvajā laikā no darba un citiem pienākumiem. Visi citi priekšlikumi ir apsveicami, ja piedāvātājs pats ņemās, vai atrod, kā tos organizēt.
1. Uzturēt LRAL dzīvotspējīgu, kā Latvijas bezpeļņas sabiedriskā labuma biedrību, atbilstoši LR likumdošanai. un veikt visas uzņēmuma reģistra un VID atskaites. Kontrolēt biedru naudas iemaksas. Piesaistīt jaunus biedrus.

2. Pārstāvēt LRAL IARU (ar biedru naudām un, pēc iespējām, dalību tās darbībā, izmantot piedāvātās iespējas un materiālus).

3. Atbildēt LRAL korespondenci,

4. sadarboties ar Valsts un pašvaldību institūcijām un aizstāvēt tur radioamatieru intereses: sekot LR frekvenču plānam, un paredzamajām izmaiņām tajā; piedalīties amatieru eksaminācijas komisijas darbā; piedalīties izmaiņu izstrādē pie MK 529 (09.08.2016) noteikumu koriģēšanas, kā arī citos nepieciešamajos gadījumos,

5. Uzturēt QSL biroja daļu Rīgā un oficiālo Latvijas radioamatieru pasta kasti 164, LV-1010,

6. organizēt trīs nacionālās sacensības, uzturēt un pilnveidot statistiku par dažādiem Latvijas amatieru sasniegumiem,

7. Izsniegt radioamatieriem diplomu “Latvija”, atbilstoši diploma nolikumam,

8. uzturēt LRAL mājas lapu, gan finansiāli, maksājot par domenu, gan papildinot tās saturu,

9. finansiāli uzturēt 1 repīteri (Māļi), ņemt dalību 2. Rīgas repītera darbības nodrošināšanā ( tajā aktivi strādā vietējie amatieri un garām braucošie),

10. pārējais – pēc iniciatīvēm (jauniešu apmācības, lapsas, skauti, ekspedīcijas u.c. Ja rodas organizators, palīdzam un piesaistam darbā).

Nobeigumā vēlos akcentēt, ka visa LRAL valdes darbība veicama LRAL Statūtu ietvaros.


4. Valdes priekšsēdētājs Andris Bruņenieks (YL2FD) ir sazinājies ar jauno IARU R1 vadību un paziņojis viņiem jauno valdes sastāvu.

5. Valdes priekšsēdētājs Andris Bruņenieks (YL2FD) piedāvā regulārās valdes sēdes noturēt četras reizes gadā, attiecīgi – rudenī, ziemā, pavasarī un vasarā. Ja rodas nepieciešamība, var sasaukt ārkārtas valdes sēdes. Jautājumus starp valdes sēdēm risina darbu kārtībā, LRAL ir divas paraksttiesīgas personas Andris Bruņenieks (YL2FD) un Imants Tukleris (YL3CT), kuri pieņem lēmumus un paraksta izejošos dokumentus. Pieļaujama jautājumu risināšana elektroniski – ar e-pastu vai Skype sarunu palīdzību.
Pārējie valdes locekļi piekrīt šādai darbu organizācijai.

6. Valdes priekšēdētāja vietnieks Imants Tukleris (YL3CT) informē, ka augusta sākumā ir saņemti trīs iesniegumi no Latvijas amatieru grupām, kuras lūdz LRAL atbalstu piekļuves iespējai trīs Latvijas bākās Starptautisko bāku dienas (ILLW) pasākumu organizēšanai un strādāšanai no tām. Tika sagatavotas divas vēstules, attiecīgi - Ventspils brīvostas pārvaldei par piekļuvi Ovišu bākai radioamatieriem Aleksandram Mizinam (YL3AX) un Aleksandram Ginzburgam (YL3BU), un - Rīgas brīvostas pārvaldei par piekļuvi Ainažu bākā Aivaram Nolbergam (YL3HE) un Rimgaudas Venclauskis (YL3FK), un Miķeļbākā - Vladimiram Konderando (YL2GC), Mikam Apinim (YL3GY) un Jānim Belovam (YL2II). Vēstules palīdzēja iekļūt bākās, un visas trīs bākas bija aktīvas bāku dienu pasākumos 18.-20. augustā.

7. Valdes loceklis Ervīns Kristiņš (YL2CQ) apņemas organizēt diploma ”Latvija” noformēšanu un izsniegšanu. Ir sagatavoti un nosūtīti divi jauni diplomi Nr. 250 amatierim RN3AKK – Andrim Laubem un Nr. 251 amatierim DB4BJ – Martinam Klaaram. Ervīns iesaka no nākošā gada mainīt diploma noformējumu, viņam ir padomā mākslinieks, kas varētu izveidot jaunu dizainu, kā arī tipogrāfija, kur to iespiest. Jauno diplomu varētu izmantot arī nākamgad atzīmējamās Latvijas republikas 100 gadu atceres pasākumiem, uzlīmējot uz tā speciālas uzlīmes. Valdes locekļi atbalsta Ervīna priekšlikumu.

8. Valdes loceklis Juris Vaļenieks (YL2AO) informē par Lietuvas LRMD prezidenta Simonas Kareiva LY2EN priekšlikumu Latvijā sarīkot Baltijas valstu radioamatieru vasaras salidojumu. Lai arī priekšlikums šķiet vilinošs, detalizēti caurskatot vairākus ar tāda salidojuma norisi saistītos jautājumus, valde šobrīd nolēma neatbalstīt šo iniciatīvu. Tā vietā LRAL piedāvā ziemā sarīkot radioamatieru konferenci ar konkrētu programmu, darba grupu ietvaros. Pie jautājuma jāturpina strādāt.

9. Valdes loceklis Juris Vaļenieks (YL2AO) informē, ka CEPT ECC CPG PTD darba grupā tiek izskatīts amatieru 50 MHz diapazonu statuss, un tiek gatavoti materiāli WRC-19 konferencei. Prognozes radioamatieriem nav optimistiskas. Paredzami ierobežojumi pieļaujamā elektromagnētiskā izstarojuma līmenī valstu robežu tuvumā. Šī jautājuma sakarā LRAL valde aicina Latvijas radioamatierus bez nepieciešamības necesties izmantot maksimālo atļaujā norādīto izstarojuma līmeni.

10. Informācijai: no 16. līdz 23. septembrim Landshutā, Vācijā ir notikusi 2017 gada IARU 1. rajona ģenerālā konference (IARU Region 1 General Conference). Adresē: https://www.iaru-r1.org/index.php/general-conference ir pieejami konferences materiāli. Ir ievēlēta jauna Region 1 valde.

Valdes sēdē izskatāmie jautājumi slēgti.

Uz satura rādītāju

Uz LRAL galveno lapu