LATVIJAS VHF/UHF/SHF AKTIVITĀTES SACENSĪBU (YLAC) NOLIKUMS

Veca - 2011. gada versija

Aktuālā versija

Rezultāti: 2007  2008  2009  2010  2011

Mērķis Aktivizēt Latvijas ultraīsviļņu amatieru darbību.
Noskaidrot katra gada aktīvākos VHF/UHF/SHF radioamatierus.
Dalībnieki Latvijas un ārzemju radioamatieri. Ārzemju stacijām rezultāts tiek ieskaitīts, ja to atskaitēs ir vismaz viens QSO ar kādu no Latvijas stacijām.
Laiks un diapazoni 20:00 - 23:59 pēc Latvijas laika

144 MHz – katra mēneša pirmā otrdiena
432 MHz – katra mēneša otrā otrdiena
1296 MHz – katra mēneša trešā otrdiena
50 MHz – katra mēneša otrā ceturtdiena

Darba veidi, sakari CW, SSB, FM – frekvenču sadalījums atbilstoši IARU 1. reģionā pieņemtajam.
Atkārtoti sakari, EME sakari, kā arī sakari, kas nodibināti, izmantojot mākslīgos retranslatorus, netiek ieskaitīti.
Sacensību dalībnieki pārraida RS(T) un WWL, piemēram, 55(9) KO26AA. QSO netiek numurēti.
Sacensību norise Katru mēnesi katrā diapazonā ir atsevišķas sacensības. Visi sacensību dalībnieki sacenšas kopējā ieskaites grupā, strādājot gan CW, gan Phone (SSB, FM)
Punkti Par katru kilometru – 1 punkts, par katru jaunu WWL kvadrātu (piemēram, KO26, KO27) – papildus 500 punkti.
Atskaites Atskaitēm ieteicams elektroniskais veids, izmantojot IARU 1. reģionā pieņemto EDI formātu. Var arī lietot “txt” formātu.

Darbam sacensībās un atskaites sastādīšanai ieteicama SM0LCB programma Logger.

Sastādot atskaiti papīra veidā, izmanto A4 formāta lapas.
Atskaites lapas satur šādas kolonnas:

 • datums,
 • laiks (UTC),
 • korespondenta izsaukuma signāls,
 • noraidītais RS(T),
 • uztvertais RS(T),
 • korespondenta WW lokators,
 • punkti par attālumu,
 • papildus punkti
 • viena brīva kolonna tiesnešu piezīmēm.

Titullapa satur:

 • operatora vārdu,
 • uzvārdu,
 • izsaukuma signālu,
 • adresi,
 • WW lokatoru,
 • diapazonu,
 • QSO skaitu,
 • kopējo punktu summu,
 • tālākā sakara attālumu kilometros (ODX).

Visās atskaitēs jāiekļauj apliecinājums par sacensību nolikuma un savas amatieru stacijas atļaujas noteikumu izpildi.
Atskaite jānosūta 14 dienu laikā pēc sacensībām.

Vērtēšana Gan Latvijas, gan ārzemju staciju rezultāti tiek noteikti katrās sacensībās un publicēti LRAL mājas lapā.
Uzvarētājus nosaka katrā diapazonā, atsevišķi Latvijas un ārzemju stacijām, ņemot attiecīgā diapazona 9 labāko mēnešu rezultātu (no 12). 2007. gadā – 6 labākos rezultātus.
Apbalvošana Katra diapazona pirmo vietu ieguvējus apbalvo ar balvām.  Ja ieskaites grupā ir vismaz 5 dalībnieki, otrās un trešās vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem.
Adrese atskaitēm Pasta adrese:
LRAL,
p/k 164,
Rīga, LV-1010

Uz aploksnes jānorāda – “YLAC atskaite”.

Elektroniskā adrese: