Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto ultraīsviļņu sacensību noteikumi

Rules in English (PDF)

PDF formātā latviski

Sacensību laiks:  Sacensības notiek katru gadu pēdējās sestdienas pirms 18. novembra vakarā no 20:00 UTC līdz 21:59 UTC.
2010. gadā tas ir 13. novembrī no 20:00 UTC līdz 21:59 UTC.
Sacensību dalībnieki: Piedalīties sacensībās tiek aicināti visi Latvijas un ārzemju radioamatieri. Ārzemju radioamatieriem sakari tiek ieskaitīti, ja ir vismaz 1 QSO ar kādu no Latvijas stacijām.
Frekvences un darba veidi: Sacensības noris 144-146 MHz diapazonā vienlaicīgi CW, SSB un FM, ievērojot IARU 1. Reģionā noteikto frekvenču joslu sadalījumu.
Sakaru kārtība: Atkārtoti sakari, neatkarīgi no darba veida, atļauti ne ātrāk par 30 minūtēm. Jaukti sakari un sakari caur aktīviem retranslatoriem, kā arī MS un EME sakari netiek ieskaitīti.
Kontrolnumuri:  RS(T) + sakara kārtas numurs + savs QTH-lokators, piemēram: 59(9)001 KO26AA
Punkti:  1 km - 1 punkts + 500 papildus punkti par katru jaunu QTH-lokatora kvadrātu. Minimālais punktu skaits par jebkuru QSO – 20.
Ieskaites grupas:  Latvijas stacijām:
  1. MOSB visi darba veidi,
  2. SOSB visi darba veidi,
  3. SOSB Phone (SSB un FM).

Ārzemju stacijām:

  1. MOSB visi darba veidi,
  2. SOSB visi darba veidi .

MOSB (vairāki operatori, viens diapazons), SOSB (viens operators, viens diapazons).

Atskaites:  Atskaišu izsūtīšana 15 dienu laikā pēc sacensībām. Atskaites jāsagatavo elektroniski EDI formātā ar faila nosaukumu “mycall_YL145_2008.edi” vai .txt formātā. Darbam sacensībās un atskaites sastādīšanai ieteicama SM0LCB programma Logger.

Izņēmuma kārtā atļauta atskaišu iesniegšana papīra veidā (tekstam jābūt labi salasāmam, rakstītam ar lielajiem burtiem). Šajā gadījumā:

atskaites lapās jānorāda sakara datums, laiks, korespondenta izsaukuma signāls, raidītais numurs, uztvertais numurs, korespondenta QTH-lokators, sakara veids (CW, SSB vai FM), punkti par sakaru, papildpunkti. Pirms atļautā laika veiktie radiosakari atskaitē jānorāda, bet punktus par tiem neskaita;

titullapā jānorāda sacensību nosaukums, datums, izsaukuma signāls, QTH lokators, adrese, ieskaites grupa; galvenā operatora vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, pārējie operatori; stacijas apraksts: rx, tx, jauda, antena, rx ieejas tranzistors (ja izmantots priekšpastiprinātājs); pieteiktais rezultāts (QSO skaits, punkti par QSO, papildpunkti par QTH-kvadrātiem, punktu summa, lielākais attālums). Titullapā jābūt arī ar parakstu apliecinātai deklarācijai par sacensību nolikuma, un Latvijas amatieru radiosakaru noteikumu ievērošanu.

Apbalvošana: Katrā ieskaites grupā pirmo vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām. Ja ieskaites grupā ir vismaz 5 dalībnieki, tad arī otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem. Dalībnieks par labāko rezultātu, strādājot tikai FM, tiek apbalvots ar īpašu balvu.

Pirmo vietu ieguvēji starp visiem ārzemju dalībniekiem MOSB un SOSB grupās saņem balvas, pirmās vietas katrā valstī MOSB un SOSB grupās saņem diplomus.

Adrese atskaitēm:  A. k. 164, Rīga, LV-1010, Latvija
E-pasta adrese: