Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto īsviļņu sacensību 80m diapazonā nolikums

Rezultāti: 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010  2009  2008   2007   2006

Latvijas Radio Amatieru līga uzaicina visus valsts radio amatierus dalībai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajās īsviļņu sacensībās 80m diapazonā

Mērķis:

Noteikt uzvarētāju 80 metru diapazonā katrā klasē, veicināt amatieru interesi un prasmi darbam sacensībās.

Sacensības notiek:

Katru gadu 18. novembrī

No 08.00-10.44 pēc vietējā laika sešās tūrēs:

 1. 08:00 - 08:29 CW / SSB
 2. 08:30 - 08:59 CW / SSB
 3. 09:00 - 09:29 CW / SSB
 4. 09:30 - 09:59 CW / SSB
 5. 10:15 - 10:29 RTTY
 6. 10:30 - 10.44 RTTY

Ievērojiet, ka pirms RTTY 1. tūres ir 15 minūšu pauze, lai varētu sagatavoties darbam RTTY.

RTTY tūres būtībā tiek vērtētas neatkarīgi no CW/SSB tūrēm, kā atsevišķas sacensības

Rīkotājs:

Latvijas Radio Amatieru Līga

Dalībnieki:

Visi licenzēti Latvijas radioamatieri. Speciālos un viena burta izsaukuma signālus lietot nav atļauts.

Frekvences un tehniskie noteikumi:

 • CW: 3515-3580 kHz
 • SSB: 3605-3650 kHz
 • RTTY: 3580-3605 kHz

Raidītāju izejas jauda: ≤100 W

DX klāstera lietošana nav atļauta.

Dalībniekiem sacensību laikā, tāpat kā ikdienā, jāievēro MK noteikumus nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība".

Dalībnieku klases:

 • A – viens operators, CW + SSB
 • B - viens operators, tikai CW
 • C - viens operators, tikai SSB
 • D - viens operators, RTTY
 • E - vairāku operatoru stacijas, visi darba veidi, viens izstarotais signāls

Tā kā RTTY tūres nenotiek vienlaicīgi ar CW un SSB tūrēm, kā rezultātā RTTY tūre ir pēc būtības atsevišķas sacensības, tad individuālie dalībnieki, kas startē RTTY darba veidā paralēli startam D klasē, var startēt kādā no A, B, vai C klasēm.
Iespējamās klašu kombinācijas, kurās var startēt:

 • A, D
 • B, D
 • C, D
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E

Kontroles numuri:

QSO kārtas numurs un divi burti, kas apzīmē Latvijas vai Rīgas pilsētas rajonu (piemēram - 001 LM). Rajonu apzīmējumi tiek lietoti pēc vecā administratīvā iedalījuma un atrodami zemāk

RST kontroles numurā neietilpst.

Sakaru numerācija ir nepārtraukta neatkarīgi no darba veida, un sākas ar 001.

RTTY pirmajā tūrē QSO numerāciju pēc izvēles var turpināt vai uzsākt no 001, otrajā RTTY tūrē numerāciju turpina.

Punkti:

Katrs QSO, neatkarīgi no darba veida dod 1 punktu.

Ar katru radiostaciju katrā tūrē var nodibināt vienu QSO katrā darba veidā.

Reizinātājs:

Latvijas un Rīgas pilsētas rajoni (pēc vecā administratīvā iedalījuma) vienu reizi katrā tūrē neatkarīgi no darba veida. Tas rajons, no kura strādā radiostacija, par reizinātāju nav uzskatāms.

Rajonu apzīmējumi: (karte)

AI - Aizkraukles rajons JP - Jēkabpils rajons RR - Rīgas rajons
AU - Alūksnes rajons KV - Krāslavas rajons RE - Rēzeknes rajons
BA - Bauskas rajons KG - Kuldīgas rajons SD - Saldus rajons
BV - Balvu rajons LI - Liepājas rajons TS - Talsu rajons
CE - Cēsu rajons LM - Limbažu rajons TU - Tukuma rajons
DG - Daugavpils rajons LU - Ludzas rajons VK - Valkas rajons
DO - Dobeles rajons MD - Madonas rajons VE - Ventspils rajons
GU - Gulbenes rajons OE - Ogres rajons VR - Valmieras rajons
JE - Jelgavas rajons PR - Preiļu rajons  

Rīgas pilsētas rajoni: (karte)

RC - Centra rajons RK - Kurzemes rajons RV - Vidzemes priekšpilsēta
RG - Zemgales priekšpilsēta RL - Latgales priekšpilsēta RZ - Ziemeļu rajons

Beigu rezultāts: 

Rezultātu skaita atsevišķi pirmajām 4 tūrēm (CW/SSB), un atsevišķi pēdējām 2 tūrēm (RTTY).

 • CW/SSB rezultāts = (CW/SSB tūru punkti) x (CW/SSB reizinātāju skaits)

 • RTTY rezultāts = (RTTY tūru punkti) x (RTTY tūru reizinātāju skaits)

Vērtēšana:

Tiesājot tiek elektroniski salīdzinātas atskaites un meklēti atbilstošo QSO dati abu iesaistīto dalībnieku atskaitēs.

Sistemātiskas kļūdas (piemēram, acīmredzama raidītā un atskaitē fiksētā kārtas numura nobīde vairākiem secīgiem QSO, acīmredzama būtiska laika nobīde visu sacensību garumā) tiek mēģināts atklāt un labot pirms gala rezultātu iegūšanas. Šādā gadījumā QSO var tikt anulēti (apspriežot LRAL valdē) dalībniekam, kurš pielaidis sistemātisko kļūdu, bet netiek anulēti korespondentiem.

Tiesājot tiek ievēroti sekojoši principi:

 1. Ja dalībnieku atskaitēs nesakrīt raidītie/uztvertie kārtas numuri un/vai rajons - abiem dalībniekiem QSO netiek ieskaitīts

 2. Ja dalībnieku atskaitēs nesakrīt fiksētie darba veidi, abiem dalībniekiem QSO netiek ieskaitīts

 3. Ja ir kļūda uztvertajā CALL, abiem QSO netiek ieskaitīts

 4. Ja nevar tikt identificēts atbilstošs QSO korespondenta atskaitē (NOT IN LOG), QSO netiek ieskaitīts

 5. Ja dalībnieks nav atsūtījis atskaiti, visiem korespondentiem QSO ar šo dalībnieku netiek ieskaitīti

 6. Ja QSO laiks korespondentu atskaitēs atšķiras vairāk kā par 3 minūtēm, QSO abiem netiek ieskaitīts

 7. Ja laiks norādīts ārpus sacensību laika, QSO netiek ieskaitīts tam, kuram laiks ir ārpus sacensībām. Otram atkarībā no punkta nr.6 pārkāpšanas

 8. Ja RTTY tūres laikā ir CW/SSB QSO, vai CW/SSB tūres laikā RTTY QSO - tas netiek ieskaitīts. Otram korespondentam, ja tūres un darba veida sakarība ir ievērota un nav pārkāpts punkts nr.6 QSO saglabājas

 9. Uz tūru robežas esoši QSO tiek vērtēti katram dalībniekam neatkarīgi. Ja vienam dalībniekam ir atkārtots QSO ar vienu korespondentu vienā darba veidā tūres laikā, tas netiek ieskaitīts. Turpretī ja otram dalībniekam no tā paša QSO pāra katrs QSO pēc laika ir savā tūrē, tad šim dalībniekam abi QSO  tiek skaitīti, ja vien nav vēl citi atkārtoti QSO ar konkrēto korespondentu tūres laikā tai pašā darba veidā. Tūres robežlaikus skatīt nolikuma sākumā. Tāpēc ieteikums - pirms atskaites nosūtīšanas pārbaudiet savu atskaiti un, ja nepieciešams, piekoriģējiet uz tūru robežas esošo QSO laiku, lai izvairītos no nepamatotiem atkārtotiem QSO

QSO neieskaitīšana nozīmē, ka par QSO tiek piešķirti 0 punkti, un ja kādam tas ir vienīgais QSO ar attiecīgo rajonu tūres ietvaros, tad reizinātāju skaits samazinās par 1.

Tiesāšanas rezultāti, kas satur izbrāķēto QSO neskaitīšanas iemeslus, tiek publicēti kopā ar rezultātiem.

Vienāda apstiprināto punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta dalībniekam ar labāku apstiprināšanās procentu (ņemot vērā punktu skaitu pirms tiesāšanas – kam mazāks, tam augstāka vieta).

Atskaites:

Atskaites iesniegšanas fakts kalpo kā dalībnieka apliecinājums, ka viņš ir ievērojis sacensību nolikumu un MK noteikumus nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība".

Atskaites var iesniegt elektroniski (ļoti vēlams) vai papīra veidā.

Elektroniskās atskaites:

Sūtīt 14 dienu laikā pēc sacensībām uz adresi:

Sūtāmo failu nosaukumā jābūt stacijas, kuras operators sūta atskaiti, izsaukuma signālam.

Elektronisko atskaiti rekomendējam iesūtīt teksta formātā (Cabrillo vai citā), kurā viena QSO informācija ir vienā rindā un satur visu nepieciešamo informāciju par katru QSO. QSO hronoloģiskā secībā. RTTY QSO nav īpaši jānodala no pārējiem QSO.

Kā noformēt elektronisko atskaiti, skatīt šeit

Elektroniskajām atskaitēm atsevišķu summu lapu var nepievienot. Tomēr elektroniskajai atskaitei obligāti jāsatur sekojoša vispārēja informācija:

 • sacensību nosaukumu (PROKLAMESANA TEST)
 • izmantoto izsaukuma signālu;
 • klasi (klases), kurā(s) piedalās, (skat. Iespējamās klašu kombinācijas augstāk);
 • Vairāku operatoru stacijas (E klase) obligāti norāda visus operatorus
 • Kontakt informācija (pasta adrese, vēlams e-pasta adrese)

Papīra atskaites:

Sūtīt 14 dienu laikā pēc sacensībām uz adresi LRAL, a/k 40, Rīga LV1010.

Atskaiti veido atbilstoši sekojošam paraugam. Atskaitēm jāpievieno arī summu lapa.

Ja iespējams - lūdzu, nevis izdrukājiet tukšu tabulu un aizpildiet ar roku, bet gan aizpildiet tabulu datorā, saglabājiet un nosūtiet atskaiti elektroniski !
Pirmajā gadījumā tiek darīts dubults darbs - Jūs ar roku rakstiet, pēc tam tiesnesis savada papīra atskaites sakarus datorā.
Tiek tērēts tiesneša laiks sakaru savadīšanai datorā, Jūsu laiks rakstīšanai ar roku un Jūsu nauda sūtīšanai pa parasto pastu, kā arī palielinās kļūdu iespēja (rokraksts, dubulta rakstīšana).

Atskaišu summu lapai jāsatur:

 • sacensību nosaukumu

 • izsaukuma signālu

 • klasi (klases), kurā(s) piedalās, (skat. Iespējamās klašu kombinācijas augstāk)

 • iesniedzamo CW/SSB rezultātu (QSO skaits, punkti, reizinātājs, summa)

 • iesniedzamo RTTY rezultātu (QSO skaits, punkti, reizinātājs, summa)

 • Vairāku operatoru stacijas (E klase) obligāti norāda visus operatorus

Apbalvošana:

 • Ja klasē startē mazāk kā 5 dalībnieki, pirmās vietas ieguvējs saņem diplomu

 • Klasēs, kurās ir vismaz 5 dalībnieki, 1. vieta saņem balvu un diplomu, 2. un 3. vieta saņem diplomu

Ieteikumi programmatūrai:

LRAL rekomendē izmantot bezmaksas programmu N1MM contest logger (http://www.n1mm.com).

Darbam CW/SSB jāveic sekojoši soļi:

1. Instalējiet N1MM Logger+ vai N1MM Classic (līdz pēdējam pieejamamajam atjauninājumam)
2. Lejupielādējiet arhīva failu YL_80_udc.zip. Tajā esošo failu YL_80.udc ielieciet UserDefinedContests, kas atrodas:
    - ja izmantojat N1MM Classic, tad zem "N1MM logger",
    - ja izmantojat N1MM Logger+ , tad zem mapes "N1MM Logger+" iekš "My Documents" vai "Documents".
    Ja nav, ar ko ZIP failu atarhivēt, var izmantot bezmaksas programmu 7Zip.
3. Lejupielādējiet arhīva failu YL_80_sec.zip. Tajā esošo failu YL_80.sec ielieciet klasiskā N1MM gadījumā "N1MM logger" mapē, vai N1MM+ gadījumā - mapē "SupportFiles" zem "N1MM Logger+" mapes iekš "My documents"  vai "Documents"
4. Atveriet programmu, tad File-> New log in database->YL_80
5. Atvērtajā jaunā kontesta konfigurācijas logā spiežam uz Import section list.
6. Sent Exchange logā atstājiet 001 un ierakstiet sava rajonu divburtu saīsinājumu
7. OK

Programma "zin" 30 minūšu periodus, Latvijas rajonus, atkārtotos QSO.
Dalībnieka klase Cabrillo atskaitē pirms sūtīšanas tiesāšanai tomēr būs jāizlabo atbilstoši nolikumam (skat. paraugu) izmantojot teksta redaktoru (piemēram, Notepad vai Wordpad) .

Darbam RTTY jāveic sekojoši soļi:

1. solis tāds pats kā augstāk aprakstītajā CW/SSB gadījumā (ja tas jau izdarīts, atkārtot nevajag).
2. Lejupielādējiet arhīva failu YL_80_RTTY_udc.zip. Tajā esošo failu YL_80_RTTY.udc ielieciet UserDefinedContests, kas atrodas:
    - ja izmantojat N1MM Classic, tad zem "N1MM logger",
    - ja izmantojat N1MM Logger+ , tad zem mapes "N1MM Logger+" iekš "My Documents" vai "Documents".
    Ja nav, ar ko ZIP failu atarhivēt, var izmantot bezmaksas programmu 7Zip.
3. solis tāds pats kā CW/SSB gadījumā. Ja tas jau izdarīts, atkārtot nevajag.
4. Atveriet programmu, tad File-> New log in database->YL_80_RTTY
5. Atvērtajā jaunā kontesta konfigurācijas logā spiežam uz Import section list.
6. Sent Exchange logā atstājiet 001 un ierakstiet sava rajonu divburtu saīsinājumu
7. OK

Programma "zin" 15 minūšu periodus, Latvijas rajonus, atkārtotos QSO.
Dalībnieka klase Cabrillo atskaitē pirms sūtīšanas tiesāšanai tomēr būs jāizlabo atbilstoši nolikumam (skat. paraugu) izmantojot teksta redaktoru (piemēram, Notepad vai Wordpad).